Căn cứ pháp lý thực hiện việc "Đánh giá, phân loại công chức viên chức, LĐHĐ bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2017"

Căn cứ pháp lý thực hiện việc "Đánh giá, phân loại công chức viên chức, LĐHĐ bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2017", xem chi tiết tại đây:

1. Luật cán bộ công chức, xem tại đây

2. Luật viên chức, xem tại đây

3. Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, xem tại đây

4. Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, xem tại đây

5. Nghị định Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, xem tại đây

6. Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 56/2015/nđ-cp ngày 09 tháng 6 năm 2015 của chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, xem tại đây

7. Quy định Khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, xem tại đây

8. Công văn 8674/BNN-TCCB của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn về việc thực hiện Nghị định số 56/2015/ND-CP của Chính phủ, xem tại đây

9. Công văn 9643/BNN-TCCB của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn về việc đánh giá, phân loại viên chức lãnh đạo năm 2017, xem tại đây 
RIA3

Đối tác