DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA CÁ NƯỚC LẠNH – CÁ TẦM, CÁ HỒI VÂN - CÁ BỐ MẸ, TRỨNG THỤ TINH, CÁ BỘT, CÁ HƯƠNG, CÁ GIỐNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT

1 Tên tiêu chuẩn: Cá nước lạnh – cá tầm, cá hồi vân – cá bố mẹ, trứng thụ tinh, cá bột, cá hương, cá giống – yêu cầu kỹ thuật.
2 Tổ chức biên soạn: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III
RIA3

Đối tác