NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ VẮC XIN THỦY SẢN

NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ VẮC XIN THỦY SẢN
Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Thùy
Học vị: Tiến sỹ, nghiên cứu viên chính
Chức vụ: Trưởng phòng
Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản; Bệnh thủy sản; Miễn dịch và vắc xin thủy sản. 
Email: ngthuy@ria3.vn
Điện thoại: 0258 3834393
          

NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ VẮC XIN THỦY SẢN
Họ và tên: Võ Đức Duy 
Học vị: Thạc sỹ 
Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học 
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
Email: voducduy@ria3.vn
Điện thoại: 0935 909336


NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ VẮC XIN THỦY SẢN
Họ và tên: Võ Thế Dũng
Học vị: Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính
Chuyên ngành: Thủy sinh vật học 
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
Email: vothedung2000@gmail.com
Điện thoại: 0905720968

NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ VẮC XIN THỦY SẢN 
Họ và tên: Nguyễn Thị Thoa
Học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
Email: thoaria3@gmail.com
Điện thoại: 0915 839 471
 
NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ VẮC XIN THỦY SẢN
Họ và tên: Phạm Thị Kim Quyên
Học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
Email: phamquyen.ria3@gmail.com
Điện thoại: 0356972127
 
NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ VẮC XIN THỦY SẢN
Họ và tên: Nguyễn Thị Quế Chi
Học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Công nghệ sinh học
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
Email: quechi032@yahoo.com
Điện thoại: 0978 33 66 38
 
NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ VẮC XIN THỦY SẢN
Họ và tên: Phan Thường Tý
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
Email: thuongtynkt@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0905204388/ 0974566679
 
NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ VẮC XIN THỦY SẢN
Họ và tên: Phan Thị Tâm
Học vị: Kỹ sư
Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
Email: tamphan125@gmail.com
Điện thoại: 0964 612 247
 
NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ VẮC XIN THỦY SẢN
Họ và tên: Đào Xuân Phát
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Công nghệ sinh học 
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
Email: daoxuanphat52sh@gmail.com
Điện thoại: 0976674630/ 0767738103
 
NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ VẮC XIN THỦY SẢN
Họ và tên: Lê Hồng Tuấn
Học vị: Kỹ sư
Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
Email: tuanlehong1995@gmail.com
Điện thoại: 0963 504 705
 
RIA3

Đối tác