Nhân sự Phòng Kế hoạch, Tài chính

Nhân sự Phòng Kế hoạch, Tài chính
Họ tên: Nguyễn Thị Quỳnh Nhung
Học vị: Cử nhân Kinh tế
Vị trí công tác: Quyền điều hành hoạt động của phòng
Di động: 0988.088.233
Email:quynhnhung@ria3.vn


Nhân sự Phòng Kế hoạch, Tài chính
Họ tên:  Lương Thị Phương Diễm

Học vị: Cử nhân Kinh tế
Vị trí công tác: Kế toán viên
Di động:0937.793.822
Email: phuongdiem@ria3.vn

Nhân sự Phòng Kế hoạch, Tài chính
Họ tên: Hà Thị Dương Liễu
Học vị: Cử nhân Kinh tế
Vị trí công tác: Kế toán viên
Di động: 0984.798.900
Email: duonglieu@ria3.vn


Nhân sự Phòng Kế hoạch, Tài chính 
Họ tên: Trần Thị Hoài Phương
Học vị: Cử nhân kinh tế,
Chuyên nghành: Kế toán
Vị trí công tác: Thủ quỹ
Email: hoaiphuong@ria3.vn
RIA3

Đối tác