NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH (KHÁNH HÒA)

Quyết định số 3014/QĐ-CTUBND ngày 11 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện, thuyết minh đề tài “Nghiên cứu quy trình sản xuất giống cá mú lai là con lai giữa cá mú cọp cái và cá mú nghệ đực (♀ Epinephelus fuscoguttatus x ♂ E. lanceolatus) tại Khánh Hòa

Thông tin chung của nhiệm vụ:

- Cơ quan quản lý đề tài: UBND tỉnh Khánh Hòa;

- Cơ quan chủ trì thực hiện đề tài: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III;

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Trương Quốc Thái

- Thời gian thực hiện: 24 tháng

Thông tin chi tiết tải tại đây
RIA3

Đối tác