Nhân sự phòng tổ chức, hành chính

15/03/2018

Thông tin cá nhân CBCNV Phòng tổ chức, hành chính Chi tiết

Chức năng và nhiệm vụ Phòng Kế hoạch, Tài chính

15/03/2016

Có chức năng quản lý, triển khai thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán của Viện. Chi tiết

Nhân sự Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo

30/03/2016

Thông tin cá nhân viên chức và lao động Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo. Chi tiết

Nhân sự Văn phòng đại diện tại Tây Nguyên

20/03/2016

Thông tin cá nhân cán bộ, viên chức và lao động Văn phòng đại diện tại Tây Nguyên Chi tiết


Đối tác