CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC DO CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN TÀI TRỢ (JDS) 2018

Nội dung chi tiết theo các file đính kèm:

  1. Công văn số 01/HBCPNB ngày 06/8/2018 của JICE v/v triển khai Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực do Chính Phủ Nhật Bản tài trợ (JDS) 2018 (Xem chi tiết)
  2. Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản (Xem chi tiết)
  3. Thông báo số 17/TB-HTQT ngày 03/8/2018 của Cục Hợp tác quốc tế v/v tuyến sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản theo Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2019 - 2021 (Xem chi tiết)
  4. Application form (for Master's Degree) (Xem chi tiết)
RIA3

Đối tác

 
>