CÔNG VĂN SỐ 241/TCTS-KHCN&HTQT VỀ VIỆC ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG TCVN, QCVN NĂM 2023

CÔNG VĂN SỐ 241/TCTS-KHCN&HTQT (pdf)

MẪU PHIẾU ĐỀ XUẤT QCQG

MẪU PHIẾU ĐỀ XUẤT TCQG

Lưu ý: Đề xuất QCVN gửi về phòng KH, HTQT và ĐT trước ngày 28/02/2022; TCVN  gửi về phòng KH, HTQT và ĐT trước ngày 10/3/2022 để Phòng tổng hợp trình Lãnh đạo Viện phê duyệt và gửi đề xuất.

RIA3

Đối tác

 
>