CÔNG VĂN SỐ 885/BNN-KHCN NGÀY 15/02/2022 VỀ NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2023

CÔNG VĂN SỐ 885/BNN-KHCN NGÀY 15/02/2022 (PDF)

Lưu ý: Các đơn vị thông báo đến các cá nhân có đề xuất, gửi về phòng Khoa học trước ngày 13/03/2022 để phòng tổng hợp trình Lãnh đạo Viện.

RIA3

Đối tác

 
>