Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, LĐHĐ; bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2022

1) Thông báo 29/HD-TS3 ngày 17/11/2022 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu NTTS III về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, LĐHĐ; bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2022 (Tải về)

2) Mẫu phiếu đánh gía, xếp loại chất lượng viên chức năm 2022 (Tải về)

RIA3

Đối tác

 
>