Quyết định 2531/QĐ-BNN-KHCN ngày 22 tháng 6 năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định 2531/QĐ-BNN-KHCN ngày 22 tháng 6 năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tải về)
RIA3

Đối tác

 
>