Quyết định 2617/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/6/2023 về việc Phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2024

Quyết định số 2617/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/6/2023 về việc Phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2024 (Xem và tải về)
RIA3

Đối tác

 
>