Quyết định 2644/QĐ-BNN-XD V/V Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Quan trắc môi trường và Bệnh thủy sản miền Trung Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

Quyết định 2644/QĐ-BNN-XD ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Dự án thành phần “DATP 2: Đầu tư xây dựng Trung tâm Quan trắc môi trường và Bệnh thủy sản miền Trung Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III” thuộc dự án “Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng các Viện lĩnh vực Thủy sản” (Xem và tải về).
RIA3

Đối tác

 
>