QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III ĐẾN NĂM 2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III ĐẾN NĂM 2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 (Tải về pdf)
RIA3

Đối tác

 
>