Chức năng và nhiệm vụ Phòng Kế hoạch, Tài chính

1. Chức năng
Quản lý, triển khai thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán của Viện.

Tên giao dịch tiếng Anh: Division of Planning and Finance. Viết tắt là DiPF.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Xây dựng, theo dõi triển khai và báo cáo kết quả thực hiện chiến lược, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm của Viện.
b) Tổng hợp kế hoạch chung của Viện, trên cơ sở phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện. Đầu mối công tác giao ban tháng; sơ kết, tổng kết năm của Viện.
c) Xây dựng kế hoạch năm năm, hàng năm; kiểm tra, báo cáo đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, hoạt động sản xuất của Viện. 
d) Thực hiện công tác tài chính, kế toán theo đúng chế độ, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán, Quy chế chi tiêu nội bộ. Có chế độ tự kiểm tra giám sát và báo cáo kết quả tự kiểm tra giám sát với Viện trưởng. Chủ trì thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.
đ) Kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc về việc thực hiện kế hoạch, chế độ tài chính kế toán theo quy định. Tổng hợp các báo cáo về công tác kế hoạch và tài chính kế toán của các đơn vị trực thuộc Viện.
e) Quản lý tài chính, hồ sơ tài chính, tài sản đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo, hợp tác quốc tế, tư vấn, dịch vụ; nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện; dự án đầu tư xây dựng cơ bản, tăng cường trang thiết bị.
f) Thực hiện các nhiệm vụ tài chính, kế toán của Viện. Cụ thể:
- Quản lý các nguồn thu và thực hiện chi tiêu, kiểm soát, giám sát việc chi tiêu của Viện.
- Thực hiện công khai chỉ tiêu kế hoạch tài chính, báo cáo quyết toán tài chính theo quy định.
- Thực hiện công tác quyết toán các nguồn vốn theo quy định.
- Thực hiện các yêu cầu về thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, quyết toán tài chính của Viện.
- Đánh giá và dự báo tình hình tài chính của Viện hàng năm và các năm tiếp theo.
- Tổng hợp báo cáo quyết toán thu chi ngân sách Nhà nước và các nguồn thu chi khác theo quy định của pháp luật. Báo cáo công tác tài chính 6 tháng, hàng năm theo yêu cầu của Viện trưởng.
- Chủ trì soạn thảo, lấy ý kiếm tham gia góp ý của các tổ chức/đơn vị và tổng hợp trình Viện trưởng ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm theo quy định.
- Hướng dẫn chính sách, chế độ tài chính, kế toán cho đội ngũ cán bộ kế toán tại các đơn vị trực thuộc Viện, kế toán các đề tài, dự án các cấp.
- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện về tài chính, kế toán tại các đơn vị trực thuộc Viện theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện lưu trữ hồ sơ liên quan tới kế hoạch hoạt động, công tác tài chính, kế toán của Viện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
g) Tham mưu giúp Viện trưởng:
- Triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán.
- Việc trích lập các Quỹ và Quy chế sử dụng Quỹ cho các hoạt động của Viện và các đơn vị trực thuộc Viện.
- Việc sử dụng nguồn vốn tự có, vốn vay cho đầu tư phát triển, sản xuất kinh doanh và vốn thực hiện các liên doanh, liên kết.
h) Quản lý lao động, cơ sở vật chất của Phòng theo sự phân cấp của Viện.
i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.


Thông tin liên lạc:

Quyền điều hành: CN. Nguyễn Thị Quỳnh Nhung
Điện thoại: 058 3837043
Fax: 058 3837043
Email: p.khtc@ria3.vn

RIA3

Đối tác

 
>