Lượt truy cập:

1.717.248

Thời gian:

19/05/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

Nhiệm vụ cấp Bộ

DANH SÁCH CÁC NHIỆM VỤ KHCN CẤP BỘ DO VIỆN THỰC HIỆN TRONG VÒNG 5 NĂM (2019-2024)

TT Tên đề tài/dự án KHCN Loại nhiệm vụ Họ và tên CN Năm bắt đầu Năm kết thúc
1 Nghiên cứu quy trình công nghệ xử lý chất thải rắn hữu cơ từ nuôi tôm thâm canh Đề tài KHCN Bộ NN Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn 2023 2025
2 Nghiên cứu phục tráng và phát triển nguồn gen Hải sâm đen (Holothuria leucospilota, Brandt 1835) Đề tài KHCN Bộ NN Nguyễn Đình Quang Duy 2023 2026
3 Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống nhân tạo một số loài cá mú lai có giá trị kinh tế Dự án SXTN Bộ NN và PTNT Nguyễn Văn Dũng 2023 2025
4 Đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong nuôi tôm thâm canh khu vực duyên hải miền Trung Nhiệm vụ môi trường Nguyễn Thị Bích Ngọc 2023 2025
5 Quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thuỷ sản tại một số tỉnh trọng điểm khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên Nhiệm vụ quan trắc Võ Văn Nha 2023 2023
6 Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen và giống thuỷ sản khu vực miền Trung Nhiệm vụ quỹ gen Nguyễn Văn Hùng 2023 2023
7 Đánh giá sức tải môi trường vùng nuôi tôm hùm tập trung và đề xuất giải pháp hạn chê ô nhiễm môi trường Đề tài KHCN Bộ NN Võ Văn Nha 2022 2023
8 Nghiên cứu sản xuất vắc xin vô hoạt phòng bệnh do Streptoccus iniae trên cá chẽm (Lates calcarifer) Đề tài KHCN Bộ NN Nguyễn Thị Thanh Thùy 2022 2024
9 Nghiên cứu đặc điểm sinh học và thăm dò sinh sản cá đục bạc Sillago sihama( Forsskal, 1775) Đề tài tiềm năng Bộ NN Nguyễn  Thị Thu Hằng 2022 2023
10 Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm điệp seo Comptopallium radula (Linnaeus,1758) Dự án SXTN Bộ NN và PTNT Phan Thị Thương Huyền 2022 2024
11 Quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi tôm nước lợ, nuôi tôm hùm tập trung tại một số tỉnh trọng điểm khu vực Nam Trung Bộ Nhiệm vụ quan trắc Võ Văn Nha 2022 2022
12 Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen và giống thuỷ sản khu vực miền Trung Nhiệm vụ quỹ gen Nguyễn Văn Hùng 2022 2022
13 Chọn giống cá chẽm (Lates calcarifer) sinh trưởng nhanh Đề tài KHCN Bộ NN Trương Hà Phương 2021 2023
14 Nghiên cứu chọn tạo giống tôm thẻ chân trắng tăng trưởng nhanh thế hệ G8-9 Đề tài KHCN Bộ NN Nguyễn Hữu Hùng 2021 2024
15 Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất giống rong mơ Sagassum bằng bào tử Đề tài tiềm năng Bộ NN Nguyễn Thị Quế Chi 2021 2022
16 Hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi thâm canh tôm hùm bằng thức ăn công nghiệp trong hệ thống tuần hoàn Dự án SXTN Bộ NN và PTNT Mai Duy Minh 2021 2023
17 Môi trường nước nuôi trồng thuỷ sản Dự án xây dựng TC-QCVN Tô Đông Tịnh 2021 2022
18 quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi tôm nước lợ, nuôi tôm hùm tập trung tại một số tỉnh trọng điểm khu vực Nam Trung Bộ Nhiệm vụ quan trắc Võ Văn Nha 2021 2021
19 Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen và giống
thuỷ sản khu vực miền Trung
Nhiệm vụ quỹ gen Nguyễn Văn Hùng 2021 2021
20 Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm soát bệnh do vi khuẩn gây ra trên một số đối tượng thuỷ sản quan trọng Đề tài KHCN Bộ NN Võ Văn Nha 2020 2023
21 Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ nuôi thương phẩm cá mú Úc-Maccullochella peelii peelii (Mitchell, 1838) Đề tài tiềm năng Bộ NN Lê Văn Diệu 2020 2021
22 Xây dựng quy trình công nghệ lưu giữ và nhân nhanh sinh khối copepods Đề tài tiềm năng Bộ NN Hoàng Thị Châu Long 2020 2021
23 Quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi tôm nước lợ, nuôi tôm hùm tập trung tại một số tỉnh trọng điểm khu vực Nam Trung Bộ Nhiệm vụ quan trắc Võ Văn Nha 2020 2020
24 Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen và giống
thuỷ sản khu vực miền Trung
Nhiệm vụ quỹ gen Nguyễn Văn Hùng 2020 2020
25 Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen và giống thủy sản khu vực miền Trung Nhiệm vụ quỹ gen Nguyễn Văn Hùng 2019 2019
26 Quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thủy sản  Nhiệm vụ quan trắc Võ Văn Nha 2019 2019
27 TCVN-Giống cá nước ngọt ( cá thát lát còm, cá lăng đuôi đỏ, cá ét mọi, cá trê vàng, cá chạch bùn) - Yêu cầu chất lượng Dự án xây dựng TC-QCVN Phan Đinh Phúc 2019 2020
28 Nghiên cứu cơ sở để làm căn cứ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mắm Đề tài KHCN Bộ NN Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn 2019 2021
RIA3

Những nội dung khác


Đối tác

 
>