Thành tựu KH&CN

TÔM CHÂN TRẮNG BỐ MẸ CHỌN GIỐNG TẠI VIỆN NGHIÊN...

Tôm chân trắng bố mẹ chọn giống sinh trưởng nhanh, chịu đựng tốt với môi trường nuôi và bệnh ở Việt Nam đã và đang được...


Đối tác