PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

1. Phòng Tổ chức, Hành chính
Trưởng phòng: CN. Phạm Vũ Hải
Điện thoại: 058 3831138
Fax: 058 3831846
Email: p.tchc@ria3.vn


2. Phòng Kế hoạch, Tài chính
Trưởng phòng: CN. Phạm Bé
Điện thoại: 058 3837043
Fax: 058 3837043
Email: p.khtc@ria3.vn


3. Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo
Phó Trưởng phòng phụ trách: ThS. Nguyễn Hữu Khánh
Điện thoại: 058 3543845
Email: p.khoahoc@ria3.vn 


4. Văn phòng đại diện tại Tây Nguyên
Phó Trưởng Văn phòng đại diện phụ trách: Phan Thị Lệ Anh
Điện thoại:
Email: vpdd@ria3.vn
RIA3

Đối tác