Lượt truy cập:

1.717.248

Thời gian:

19/05/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

Nhiệm vụ cấp Nhà nước

DANH MỤC NHIỆM VỤ CẤP NHÀ NƯỚC DO VIỆN THỰC HIỆN TRONG VÒNG 10 NĂM (TỪ 2014-2024)

TT Tên đề tài/dự án KHCN Chương trình Họ và tên CN Năm bắt đầu Năm kết thúc
1 Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cá gáy biển (Lathrinus lentjan Lacepede, 1802) Chương trình
Bảo tồn nguồn gen
Trương Hà Phương 2022 2025
2 Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cá Mó đầu khum (Cheilinus undulatus Puppell. 1835) Chương trình Bảo tồn nguồn gen Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn 2021 2025
3 Khai thác và phát triển nguồn gen cá song da báo (Plectropomus leopardus Lacepède, 1802) Chương trình Bảo tồn nguồn gen Nguyễn Văn Hùng 2020 2023
4 Sản xuất thử nghiệm giống và nuôi thương phẩm
 cá song dẹt (E.bleekeri vaillant, 1878)
Chương trình Bảo tồn nguồn gen Nguyễn Văn Dũng 2018 2022
5 Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen tôm mũ ni trắng (T.orientalis) Chương trình Bảo tồn nguồn gen Trương Quốc Thái 2018 2023
6 Nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo tôm hùm bông (Panulirus ornatus)  Nhiệm vụ độc lập cấp quốc gia Lê Văn Chí 2018 2023
7 Nghiên cứu chọn tạo tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) thích ứng với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn Nhiệm vụ độc lập cấp quốc gia Nguyễn Đình Quang Duy 2018 2021
8 Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen hải sâm vú (Holothuria nobilis Selenka, 1867) Chương trình Bảo tồn nguồn gen Nguyễn Văn Hùng 2017 2022
9 Hoàn thiện hệ thống thiết bị và công nghệ nuôi thâm canh cá chình hoa (Anguilla marmorata) bằng thức ăn công nghiệp Dự án SXTN độc lập cấp quốc gia Ngô Minh Khang 2016 2019
10 Nghiên cứu sản xuất giống và thử nghiệm nuôi thương phẩm trai tai tượng vảy ( Tridacna squamosa Lamarck, 1819) Nhiệm vụ độc lập cấp quốc gia Phùng Bảy 2015 2020

RIA3

Những nội dung khác


Đối tác

 
>