PHÒNG BAN NGHIÊN CỨU

1. Phòng Sinh học thực nghiệm
Phó Trưởng phòng phụ trách: ThS. Phùng Bảy
Điện thoại: 058 3542889
Email: p.shtn@ria3.vn 


2. Phòng Nghiên cứu Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Trưởng phòng: TS. Thái Ngọc Chiến
Điện thoại: 058 3830069
Fax: 058 3830069
Email: p,nguonloi@ria3.vn 


3. Phòng Công nghệ chế biến thủy sản
Trưởng phòng: ThS. Lê Vịnh
Điện thoại: (+84.58) 3833710
Email: p.chebien@ria3.vn


4. Phòng Công nghệ sinh học và Vắc xin thủy sản
Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
Điện thoại:
Email: p.cnsh@ria3.vn
RIA3

Đối tác