Lượt truy cập:

1.717.248

Thời gian:

19/05/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

Các văn bản quản lý cấp Bộ và Chương trình

TT

Tên văn bản, ngày tháng năm và cấp/chương trình ban hành

Mục đích sử dụng

Áp dụng cụ thể

Năm ban hành

Bổ sung/thay thế

Đường link tải về

I

Bộ Khoa học và Công nghệ

1

Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Bộ Khoa học công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Quy định việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ cho đề tài KHCN, dự án SXTN, đề án Khoa học.

2023
(có hiệu lực từ ngày 27/11/2023)

Thay thế thông tư 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017

Thông tư (Xem và tải về PDF)

Phụ lục (tải về Word)

2

Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KHCN cho đề tài KHCN, dự án SXTN, đề án Khoa học.

2023

(có hiệu lực từ ngày 09/07/2023)

Thay thế thông tư 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 và 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/04/2017

Thông tư (Xem và tải về PDF)

3

Thông tư 04/2023/TT-BKHCN ngày 15/5/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia

2023

Bổ sung

Thông tư (Xem và tải về PDF)

4

Thông tư số 09/2014/TT-BKHCN ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Quy định quản lý nhiệm vụ KHCN cho đề án Khoa học, đề tài KHCN, dự án SXTN

2014

Thông tư (tải file Word)

5

Luật số 29/2013/QH13 Luật Khoa học công nghệ ngày 18/6/2013

Quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động KHCN, tổ chức thực hiện hoạt động KHCN

2013

6

Thông tư 04/2015/TT-BKHCN ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KHCN

2015

Thông tư (Xem và tải PDF)

7

Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 05 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia sử dụng Ngân sách Nhà nước”;

Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN bao gồm: đề tài, dự án SXTN, đề án, dự án.

- Báo cáo kết quả tự đánh giá: Mẫu 1

- Công văn đề nghị nghiệm thu: Mẫu 2

- Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu cấp quốc gia: Mẫu 10

2014

Thông tư (xem và tải PDF)

8

Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ KHCN cấp Bộ của BKHCN

Quy định việc quản lý các nhiệm vụ KHCN cấp Bộ

2014

Thông tư (xem và tải PDF)

Phụ lục (tải Winrar)

9

Thông tư số 10/2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019 quy định quản lý nhiệm vụ KHCN theo Nghị định thư

Quy định quản lý nhiệm vụ KHCN theo Nghị định thư

2019

Thay thế thông tư 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/05/2014

Thông tư (xem và tải PDF)

Phụ lục (tải Word)

II

Bộ Nông ngiệp và Phát triển nông thôn

1

Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 quy định quản lý nhiệm vụ KHCN của Bộ NNPTNT

Quy định quản lý nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách nhà nước cho đề tài KHCN, Dự án SXTN

2015

Thông tư (PDF tại đây)

2

Thông tư số 23/2021/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quản lý nhiệm vụ KHCN của Bộ NNPTNT

Quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KHCN gồm Chương trình KHCN Cấp Bộ, Dự án, Đề tài, Đề án, Dự án SXTN, tiềm năng, Nhiệm vụ thuộc Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen

2021

Bổ sung TT18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015/

Thông tư (PDF tại đây)

-Phụ lục (PDF tại đây)

3

Thông tư 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/06/2016 hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc BNNPTNT

Quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường

- Phiếu đề xuất: B1-PĐX-NVMT

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện: B2-ĐĐK-NVMT

2016

III

Chương trình Khuyến nông

Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24.5/2018 của Chính phủ về khuyến nông. Văn bản quy định về hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp.

Quy định về hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp.

2018

Thay thế Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông

Quyết định số 2166/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/6/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Quản lý chương trình, dự án khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

2020

Thay thế Quyến định số 3661/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/6/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 116/QĐ-KN-TCHC ngày 06/7/2020 của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về việc quản lý hoạt động khuyến nông Trung ương. Văn bản quy định nguyên tắc và nội dung quản lý đối với các dự án khuyến nông Trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương

Quy định nguyên tắc và nội dung quản lý đối với các dự án khuyến nông Trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương bao gồm xây dựng kế hoạch, chế độ báo cáo, điều chỉnh, kiểm tra đánh giá, nghiệm thu và quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí

2020

IV

Quy chuẩn-Tiêu chuẩn

Thông tư số: 01/2021/TT-BNNPTNT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quy định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quy định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2021

Thay thế Thông tư số 48/2014/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

- Bổ sung “Điều 2a. Yêu cầu chung trong xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

- Bổ sung “Điều 4a. Xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn quốc gia.

2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ

V

Tiến bộ Kỹ thuật

Thông tư  số 04/2018/TT-BNNPTNT ngày 03/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định tiêu chí, trình tự thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp

Quy định tiêu chí, trình tự thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp.

2018

Thay thế Thông tư  số 13/2015/TT-BNNPTNT ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

VI

Khảo nghiệm giống thủy sản

Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý giống thủy sản.

Quy định quản lý về điều kiện sản xuất kinh doanh, chất
lượng, khảo nghiệm, kiểm định giống thủy sản và trách nhiệm của tổ chức, cá
nhân có liên quan.

2013

Thông tư này thay thế những nội dung liên quan đến khảo nghiệm
giống thủy sản tại Quyết định số 18/2002/QĐ-BTS ngày 03 tháng 6 năm 2002
của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc ban hành quy chế khảo nghiệm giống thủy
sản, thức ăn, thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy
sản và thay thế Khoản 3 mục III Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3
năm 2006 của Bộ Thủy sản về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số
59/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản
xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

RIA3

Những nội dung khác


Đối tác

 
>