Lượt truy cập:

1.690.592

Thời gian:

25/04/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

Phòng Kế hoạch, Tài chính

Chức năng và nhiệm vụ Phòng Kế hoạch, Tài chính

15/03/2016 | 10:44:00

Có chức năng quản lý, triển khai thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán của Viện. Chi tiết

Nhân sự Phòng Kế hoạch, Tài chính

15/03/2016 | 8:56:00

Thông tin cá nhân CBCNV Phòng Kế hoạch, Tài chính Chi tiết


Đối tác

 
>