Phòng Kế hoạch, Tài chính

Chức năng và nhiệm vụ Phòng Kế hoạch, Tài chính

15/03/2016 | 10:44:00

Có chức năng quản lý, triển khai thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán của Viện. Chi tiết

Nhân sự Phòng Kế hoạch, Tài chính

15/03/2016 | 8:56:00

Thông tin cá nhân CBCNV Phòng Kế hoạch, Tài chính Chi tiết


Đối tác

 
>