Nhân sự Phòng Nghiên cứu Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Nhân sự Phòng Nghiên cứu Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Họ tên: Thái Ngọc Chiến
Vị trí công tác: Trưởng phòng
Học vị: Tiến sĩ
Chuyên nghành:
DĐ: 0915414869
E-mail: thaingocchien@ria3.vn

Nhân sự Phòng Nghiên cứu Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Họ tên: Phạm Trường Giang
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
Học vị: Thạc sĩ                                    DĐ: 0905782478
E-mail: truonggiangria3@gmail.com;                 
truonggiang@ria3.vn

Họ tên: Huỳnh Đức Tâm
Vị trí công tác: Lao động hợp đồng

Họ tên: Nguyễn Thị Tuyết
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên   

Họ tên: Thái Ngọc Huyền Trân
Vị trí công tác: Lao động hợp đồng
RIA3

Đối tác

 
>