Phòng Nghiên cứu Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Trưởng phòng: TS. Thái Ngọc Chiến
Điện thoại: 0258 3830069
Fax: 0258 3830069
Email: p.nguonloi@ria3.vn


1. Chức năng
Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn lĩnh vực khai thác, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Tên giao dịch tiếng Anh: Research Division of Capture fisheries and Resources management. Viết tắt là DFiRM.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm các chương trình, dự án về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
b) Nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ khai thác, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản.
c) Nghiên cứu các đặc điểm sinh thái học nguồn lợi phục vụ công tác khai thác, phục hồi và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
d) Điều tra môi trường sinh thái, nguồn lợi, khai thác, kinh tế - xã hội; xây dựng các mô hình phát triển sinh kế cho người dân và các mô hình quản lý cộng đồng, đồng quản lý về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản‎.
đ) Xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế kỹ thuật, quy trình công nghệ về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
e) Đào tạo, tập huấn khoa học kỹ thuật về lĩnh vực khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.
f) Quản lý lao động, cơ sở vật chất của Phòng theo sự phân cấp của Viện.
g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức
a) Bộ môn Công nghệ khai thác;
b) Bộ môn Sinh thái - Nguồn lợi;
c) Bộ môn Kinh tế - Xã hội.
RIA3

Đối tác

 
>