Lượt truy cập:

1.717.248

Thời gian:

19/05/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

Phòng Nghiên cứu Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Nhân sự Phòng Nghiên cứu Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

18/06/2020 | 4:12:00

Thông tin cá nhân CBCNV Phòng Nghiên cứu Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Chi tiết

Phòng Nghiên cứu Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

29/02/2016 | 11:24:00

Có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn lĩnh vực khai thác, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản. Chi tiết


Đối tác

 
>