Phòng Nghiên cứu Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Nhân sự Phòng Nghiên cứu Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

18/06/2020 | 4:12:00

Thông tin cá nhân CBCNV Phòng Nghiên cứu Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Chi tiết

Phòng Nghiên cứu Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

29/02/2016 | 11:24:00

Có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn lĩnh vực khai thác, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản. Chi tiết


Đối tác

 
>