NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM

NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM
Họ và tên: Phùng Bảy
Học vị: Thạc Sỹ Nuôi trồng thủy sản
Chức vụ: Trưởng Phòng
ĐT: 0946960448; 058 6530 349
Email: phungbay@ria3.vn

 
NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM
Họ và tên: Nguyễn Minh Châu
Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản
Vị trí công tác : Phó Trưởng phòng
Di động: 0905819067
Email: nguyenminhchau@ria3.vn
 

Họ và tên: Nguyễn Diễu
Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên 
ĐT: 091 343 3168
Email: nguyendieuria3@gmail.com
 NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM
Họ và tên: Nguyễn Văn Giang
Học vị: Thạc sỹ  Nông nghiệp
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
ĐT: 097 508 8367     
Email: giangria3@gmail.com
 
 NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM
Họ và tên: Đinh Tấn Thiện
Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
ĐT: 0905437278.     
Email: thienria3@yahoo.com; tanthien@ria3.vn
 
NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM
Họ và tên: Hoàng Thị Châu Long
Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
ĐT: 091 400 8048     
Email: chaulongria3@gmail.com
 
 NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM
Họ và tên: Trần Thị Hiền
Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên 
ĐT: 0989008488
Email: tranhien45ts@gmail.com
NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM
Họ và tên: Phan Thị Thương Huyền
Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên 
ĐT: 0917406217
Email: thuonghuyen@ria3.vn
NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM
Họ và tên: Lê Thị Nhàn
Học vị: Thạc sỹ công nghệ sinh học
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên 
Di động: 0984152839
Email: lenhanria32014@gmail.com

NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM

Họ và tên: Phạm Viết Nam
Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng Thuỷ sản
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
Di động: 0989033690
Email: namria3@gmail.com

 NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM
Họ và tên: Nguyễn Văn Cảnh
Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
Di động: 091 5839256
Email:nguyenvancanhria3@gmail.com
NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM
Họ và tên: Trần Thanh Hương
Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên 
ĐT: 098 549 5787
Email: thanhhuongntu@gmail.com
Họ và tên: Lê Đình Nhi
Vị trí công tác:Lao động hợp đồng
 
Họ và tên: Nguyễn Văn Thịnh
Vị trí công tác: Lao động hợp đồng
 
 NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM
Họ và tên: Nguyễn Văn Thắng
Học vị: Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản
Vị trí công tác: Lao động hợp đồng
Di động: 01656028868
Email: nguyenvanthang2008@ymail.com
 
NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM
Họ và tên: Dương Văn Sang
Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản
Vị trí công tác: Lao động hợp đồng
Di động: 01656028868
Email: dvsang87ria@gmail.com
 

NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
Học vị: Thạc sỹ
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên chính. 
Di động: 0905011462
Email: huonghungria3@gmail.com

NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM

Họ và tên: Nguyễn Văn Thịnh
Học vị: Đại học
Vị trí công tác: Chuyên viên hợp đồng
Di động: 0989364501
Email: nguyenthinhv3@gmail.com

   
RIA3

Đối tác

 
>