Lượt truy cập:

1.793.174

Thời gian:

25/06/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM

NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM
Họ và tên: Phùng Bảy
Học vị: Thạc Sỹ Nuôi trồng thủy sản
Chức vụ: Trưởng Phòng
ĐT: 0946960448; 058 6530 349
Email: phungbay@ria3.vn

 
NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM
Họ và tên: Nguyễn Minh Châu
Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
Di động: 0905819067
Email: nguyenminhchau@ria3.vn
 

Họ và tên: Nguyễn Diễu
Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên 
ĐT: 091 343 3168
Email: nguyendieuria3@gmail.com
 NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM
Họ và tên: Nguyễn Văn Giang
Học vị: Thạc sỹ  Nông nghiệp
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
ĐT: 097 508 8367     
Email: giangria3@gmail.com
 
 NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM
Họ và tên: Đinh Tấn Thiện
Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
ĐT: 0905437278.     
Email: thienria3@yahoo.com; tanthien@ria3.vn
 
NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM
Họ và tên: Hoàng Thị Châu Long
Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
ĐT: 091 400 8048     
Email: chaulongria3@gmail.com
 
 NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM
Họ và tên: Trần Thị Hiền
Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên 
ĐT: 0989008488
Email: tranhien45ts@gmail.com
NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM
Họ và tên: Phan Thị Thương Huyền
Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên 
ĐT: 0917406217
Email: thuonghuyen@ria3.vn
NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM
Họ và tên: Lê Thị Nhàn
Học vị: Thạc sỹ công nghệ sinh học
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên 
Di động: 0984152839
Email: lenhanria32014@gmail.com

NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM

Họ và tên: Phạm Viết Nam
Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng Thuỷ sản
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
Di động: 0989033690
Email: namria3@gmail.com

 NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM
Họ và tên: Nguyễn Văn Cảnh
Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
Di động: 091 5839256
Email:nguyenvancanhria3@gmail.com
Họ và tên: Lê Đình Nhi
Vị trí công tác:Lao động hợp đồng
 
Họ và tên: Nguyễn Văn Thịnh
Vị trí công tác: Lao động hợp đồng
 
 NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM
Họ và tên: Nguyễn Văn Thắng
Học vị: Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản
Vị trí công tác: Lao động hợp đồng
Di động: 01656028868
Email: nguyenvanthang2008@ymail.com
 
NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM
Họ và tên: Dương Văn Sang
Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản
Vị trí công tác: Lao động hợp đồng
Di động: 01656028868
Email: dvsang87ria@gmail.com
 

NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
Học vị: Thạc sỹ
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên chính. 
Di động: 0905011462
Email: huonghungria3@gmail.com

NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM

Họ và tên: Nguyễn Văn Thịnh
Học vị: Đại học
Vị trí công tác: Chuyên viên hợp đồng
Di động: 0989364501
Email: nguyenthinhv3@gmail.com

   
RIA3

Đối tác

 
>