Lượt truy cập:

1.793.198

Thời gian:

25/06/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

Chức năng và nhiệm vụ Phòng Sinh học thực nghiệm

1. Chức năng
Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản.

Tên tiếng Anh: Division of Applied biology and Aquaculture. Viết tắt là DBioAqua.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, các chương trình, dự án về sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản.
b) Nghiên cứu đặc điểm sinh lý, sinh hóa, sinh học sinh sản, dinh dưỡng và sinh trưởng của các đối tượng nuôi thủy sản.
c) Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng các quy trình sản xuất giống, nuôi thương phẩm các đối tượng thủy sản.
d) Đánh giá tác động nguồn nước, môi trường, biến đổi khí hậu liên quan đến nuôi trồng thủy sản và đề xuất các giải pháp thích ứng, giảm thiểu.
đ) Tập hợp, tuyển chọn, lưu giữ, phát triển các loài vi tảo và động vật phù du phục vụ trong nuôi trồng thủy sản.
e) Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất thức ăn tươi sống cho các đối tượng nuôi thủy sản.
f) Thực hiện các dự án chuyển giao công nghệ; tiêu chuẩn, quy chuẩn; định mức kinh tế kỹ thuật; khuyến ngư; đào tạo, tập huấn khoa học kỹ thuật; tư vấn, dịch vụ về nuôi trồng thủy sản.
g) Quản lý lao động, cơ sở vật chất của Phòng theo sự phân cấp của Viện.
h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Thông tin liên hệ:
Trưởng phòng: ThS. Phùng Bảy
Điện thoại: 0258 6530349
Email: p.shtn@ria3.vn

RIA3

Đối tác

 
>