Phòng Sinh học thực nghiệm

Chức năng và nhiệm vụ Phòng Sinh học thực nghiệm

13/06/2016 | 11:04:00

Có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản. Chi tiết

NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM

07/06/2016 | 8:24:00

Thông tin cá nhân cán bộ phòng Sinh học thực nghiệm Chi tiết


Đối tác

 
>