Lượt truy cập:

1.717.336

Thời gian:

19/05/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

Phòng Sinh học thực nghiệm

Chức năng và nhiệm vụ Phòng Sinh học thực nghiệm

13/06/2016 | 11:04:00

Có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản. Chi tiết

NHÂN SỰ PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM

07/06/2016 | 8:24:00

Thông tin cá nhân cán bộ phòng Sinh học thực nghiệm Chi tiết


Đối tác

 
>