Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nuôi biển Nha Trang

Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nuôi biển Nha Trang
Họ tên: Trương Quốc Thái
Học vị: Tiến sỹ Khoa học sinh học ứng dụng
Chức vụ: Giám đốc
Di động: 0901 906 095
ĐT cố định: 058.3710474
Email: truongquocthai@ria3.vn Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nuôi biển Nha Trang
Họ tên: Nguyễn Văn Hùng
Học vị: Tiến sỹ
Chức vụ: Phó Giám đốc

 
Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nuôi biển Nha Trang
Họ tên: Lê Văn Chí
Học vị: Tiến sỹ Di truyền học
Chức vụ: Phó trưởng phòng Bệnh và Môi trường nuôi Hải sản
Di động: 0937 528881
ĐT cố định: 058.3710474
Email: levanchi@ria3.vn

 
Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nuôi biển Nha Trang
Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng Thủy sản
Chức vụ: Phụ trách phòng Chuyển giao công nghệ và Tư vấn sản xuất
Di động: 0905 024 632            
ĐT cố định: 058.3710474
Email: ngvandung@ria3.vn

 
Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nuôi biển Nha Trang
Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Hoa
Học vị: Cử nhân Nuôi trồng Thủy sản
Chức vụ: Phụ trách phòng Tổng hợp

Di động: 0982 757 002
ĐT cố định: 058.3710474
Email: ngthanhhoa@ria3.vn

 
Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nuôi biển Nha Trang
Nguyễn Thị Thu Hiền
Học vị: Cử nhân Nuôi trồng Thủy sản

 
Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nuôi biển Nha Trang
Nguyễn Thị Thu Hằng
Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng Thủy sản

 
Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nuôi biển Nha Trang
Nguyễn Khắc Đạt
Học vị: Cử nhân Sinh học

 
Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nuôi biển Nha Trang
Lương Trọng Bích
Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng Thủy sản

 
Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nuôi biển Nha Trang
Huỳnh Kim Quang
Học vị: Cử nhân Công nghệ Sinh học

 
Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nuôi biển Nha Trang
Dương Thị Phượng
Học vị: Cử nhân Nuôi trồng Thủy sản

 
Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nuôi biển Nha Trang
Nguyễn Văn Quý
Học vị: Cử nhân Nuôi trồng Thủy sản

 
RIA3

Đối tác