Trung tâm Quan trắc môi trường và Bệnh thủy sản miền Trung

Giám đốc: PGS.TS. Võ Văn Nha
Địa chỉ: 02 Đặng Tất – Nha Trang
Điện thoại: 058 3831621
Email: tt.quantrac@ria3.vn 

Vị trí, chức năng

1) Trung tâm Quan trắc môi trường và Bệnh thủy sản miền Trung trực thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản III là đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ công lập, có chức năng nghiên cứu ứng dụng về quan trắc môi trường và bệnh thủy sản, chuyển giao công nghệ, tư vấn, dịch vụ về môi trường, bệnh và các vấn đề liên quan đến sức khỏe thủy sản.
2) Trung tâm Quan trắc môi trường và Bệnh thủy sản miền Trung (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.
Trụ sở của Trung tâm đặt tại số 33 Đặng Tất, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
3) Kinh phí hoạt động của Trung tâm được bố trí từ ngân sách Nhà nước, từ nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch tiếng Anh: Center for Monitoring aquaculture environment and diseases in Central, viết tắt là MEDCen.

Nhiệm vụ và quyền hạn
1) Xây dựng và trình Viện:
a) Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm, các chương trình, dự án, đề tài về lĩnh vực môi trường, bệnh và các vấn đề liên quan đến sức khỏe thủy sản nuôi thuộc nhiệm vụ của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III (sau đây gọi tắt là Viện) phê duyệt;
b) Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế kỹ thuật, quy trình, hướng dẫn kỹ thuật về môi trường, bệnh và các vấn đề liên quan đến sức khỏe thủy sản nuôi thuộc nhiệm vụ được giao.
2) Nghiên cứu cơ bản có định hướng và nghiên cứu ứng dụng tổng hợp: 
a) Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn về quan trắc, cảnh báo môi trường và bệnh thủy sản trong phạm vi hoạt động của Trung tâm;
b) Đánh giá tác động nguồn nước, môi trường, biến đổi khí hậu liên quan đến thủy sản và đề xuất các giải pháp thích ứng giảm thiểu;
c) Bệnh thủy sản, tác nhân, nguyên nhân gây bệnh và đề xuất biện pháp phòng, trị bệnh, các giải pháp quản lý sức khỏe thủy sản;
d) Nghiên cứu các vấn đề dịch tễ học, biến đổi mô bệnh học và nguyên nhân gây bệnh ở thủy sản nuôi nước ngọt, lợ và mặn;
đ) Quan trắc, cảnh báo, dự báo môi trường và dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản.
3) Điều tra môi trường nội địa và ven biển phục vụ nuôi trồng thủy sản;
4) Khảo nghiệm, kiểm nghiệm các loại thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản theo phân công của Viện;
5) Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về môi trường và bệnh thủy sản;
6) Tham gia phối hợp và thực hiện các hoạt động về đào tạo, tập huấn khoa học kỹ thuật, đào tạo sau đại học theo chuyên ngành được giao, công tác khuyến ngư; Phối hợp và trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng có liên quan về môi trường và bệnh thủy sản, hỗ trợ xử lý khi có sự cố môi trường và dịch bệnh xuất hiện trong phạm vi hoạt động của Trung tâm;
7) Hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ lĩnh vực môi trường và bệnh thủy sản;
8) Thực hiện tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về môi trường và bệnh thủy sản (xét nghiệm các loại vi rút, vi khuẩn, kí sinh trùng, nấm gây bệnh, các loại bệnh thủy sản nuôi, các chỉ tiêu lý hóa trong môi trường thủy sản); chuyển giao công nghệ, quy trình công nghệ có liên quan đến lĩnh vực được giao;
9) Xây dựng đề án vị trí việc làm, quản lý tổ chức bộ máy, viên chức và người lao động của Trung tâm theo phân cấp quản lý của Viện và theo quy định của pháp luật;
10) Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao đúng mục đích, hiệu quả và theo quy định của pháp luật, của Viện;
11) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Viện giao.

Cơ cấu tổ chức

1. Viên chức quản lý
Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc do Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.
Giám đốc điều hành toàn bộ hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và pháp luật về các hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng thuộc Trung tâm và ban hành sau khi có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Viện; xây dựng, trình Viện trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm; bố trí viên chức, lao động phù hợp với nhiệm vụ được giao và Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt.
Phó Giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách hoặc ủy quyền.
2. Các phòng nghiệp vụ, chuyên môn
2.1) Phòng Tổng hợp;
2.2) Phòng Nghiên cứu môi trường thủy sản;
2.3) Phòng Nghiên cứu bệnh thủy sản.
Mỗi Phòng phải có ít nhất 5 người làm việc; Các Phòng có cấp Trưởng và không quá 01 cấp Phó. Viên chức quản lý cấp Trưởng và cấp Phó các Phòng do Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.
RIA3

Đối tác