Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Trung

Giám đốc:ThS. Nguyễn Hữu Hùng
Địa chỉ: Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3945053
Email : tt.haisan@ria3.vn

Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Trung trực thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản III là đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ công lập, có chức năng nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ về lĩnh vực giống và nuôi trồng thủy sản nước lợ, mặn.

Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Trung (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Trung tâm đặt tại thôn Xuân Đông, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Kinh phí hoạt động của Trung tâm được bố trí từ ngân sách Nhà nước, từ nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch tiếng Anh: National Center for marine breeding in Central, viết tắt là NaMCen.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1) Xây dựng và trình Viện trưởng phương hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ thủy sản nước lợ, mặn; các kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm các chương trình, dự án, đề tài thuộc nhiệm vụ được giao; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình, quy phạm, hướng dẫn kỹ thuật chuyên ngành được giao và tổ chức thực hiện sau khi được Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III (sau đây gọi tắt là Viện) phê duyệt;
2) Nghiên cứu chọn, tạo giống các đối tượng nuôi nước lợ, mặn;
3) Lưu giữ, phát triển, cung cấp giống gốc, giống thuần, giống bố mẹ các đối tượng nuôi nước lợ, mặn. Nhập nội giống phục vụ nghiên cứu và nuôi nước lợ, mặn;
4) Nghiên cứu và xây dựng quy trình công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm các đối tượng nuôi nước lợ, mặn;
5) Khảo nghiệm, kiểm nghiệm giống, thức ăn, chế phẩm sinh học, hóa chất và các sản phẩm khác liên quan nuôi nước lợ, mặn; Thực hiện các dịch vụ xét nghiệm về bệnh và môi trường theo phân công của Viện;
6) Sản xuất, dịch vụ, tư vấn, chuyển giao công nghệ liên quan nuôi nước lợ, mặn; 
7) Tham gia các hoạt động khuyến ngư, đào tạo nghề cho nông - ngư dân, hợp tác quốc tế, đào tạo, tập huấn, thông tin tư liệu phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm;
8) Xây dựng đề án vị trí việc làm, quản lý tổ chức bộ máy, viên chức và người lao động của Trung tâm theo phân cấp quản lý của Viện và theo quy định của pháp luật;
9) Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao đúng mục đích, hiệu quả và theo quy định của pháp luật, của Viện;
10) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Viện giao.

Cơ cấu tổ chức
1. Viên chức quản lý
Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc do Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.
Giám đốc điều hành toàn bộ hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và pháp luật về các hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng thuộc Trung tâm và ban hành sau khi có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Viện; xây dựng, trình Viện trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm; bố trí viên chức, lao động phù hợp với nhiệm vụ được giao và Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt.
Phó Giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách hoặc ủy quyền.
2. Các phòng nghiệp vụ, chuyên môn
2.1) Phòng Tổng hợp;
2.2) Phòng Công nghệ giống và Nuôi nước lợ, mặn;
2.3) Phòng Tư vấn và chuyển giao công nghệ.
Mỗi Phòng phải có ít nhất 5 người làm việc; Các Phòng có cấp Trưởng và không quá 01 cấp Phó. Viên chức quản lý cấp Trưởng và cấp Phó các Phòng do Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.
RIA3

Đối tác