Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Trung

Giám đốc: TS. Phan Đinh Phúc
Địa chỉ: xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại: 0262 3953889
Email: tt.nuocngot@ria3.vn

Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Trung trực thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản III là đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ công lập, có chức năng nghiên cứu ứng dụng về giống và nuôi thủy sản nước ngọt.

Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Trung (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Trung tâm đặt tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Kinh phí hoạt động của Trung tâm được bố trí từ ngân sách Nhà nước, từ nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Tên giao dich tiếng Anh: National Center for freshwater breeding in Central, viết tắt là NaFCen.

Nhiệm vụ và quyền hạn
1) Xây dựng và trình Viện trưởng phương hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ thủy sản nước ngọt; các kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm các chương trình, dự án, đề tài thuộc nhiệm vụ được giao; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình, quy phạm, hướng dẫn kỹ thuật chuyên ngành được giao và tổ chức thực hiện sau khi được Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III (sau đây gọi tắt là Viện) phê duyệt;
2) Chọn, tạo giống, sản xuất giống nhân tạo, phương pháp di giống các loài thủy sản nước ngọt;
3) Thuần hóa những loài thủy sản mới nhập nội, lai tạo giữa các đối tượng thủy sản nước ngọt có giá trị kinh tế để tạo ra giống mới có năng suất cao;
4) Tập hợp, tuyển chọn và lưu giữ giống gốc, giống thuần các đối tượng thủy sản nước ngọt có giá trị; lưu giữ, khai thác và phát triển nguồn gen thủy sản nước ngọt;
5) Khảo nghiệm, kiểm nghiệm giống, thức ăn, thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản nước ngọt theo phân công của Viện;
6) Tư vấn, chuyển giao công nghệ; dịch vụ kỹ thuật, quy trình công nghệ liên quan đến sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản nước ngọt;
7) Tổ chức sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật;
8) Tham gia quy hoạch sản xuất giống và vùng nuôi thủy sản nước ngọt chi tiết cho các địa phương, thiết kế kỹ thuật cho các công trình sản xuất giống và nuôi thủy sản nước ngọt;
9) Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành có chức năng để đào tạo nghề, đào tạo bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật, cán bộ khuyến ngư cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên;
10) Xây dựng đề án vị trí việc làm, quản lý tổ chức bộ máy, viên chức và người lao động của Trung tâm theo phân cấp quản lý của Viện và theo quy định của pháp luật;
11) Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao đúng mục đích, hiệu quả và theo quy định của pháp luật, của Viện;
12) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Viện giao.

Cơ cấu tổ chức

1. Viên chức quản lý
Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc do Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.
Giám đốc điều hành toàn bộ hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và pháp luật về các hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng thuộc Trung tâm và ban hành sau khi có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Viện; xây dựng, trình Viện trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm; bố trí viên chức, lao động phù hợp với nhiệm vụ được giao và Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt.
Phó Giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách hoặc ủy quyền.
2. Các phòng/đơn vị nghiệp vụ, chuyên môn
2.1) Phòng Tổng hợp;
2.2) Phòng Công nghệ giống và Nuôi thủy sản nước ngọt;
2.3) Phòng Sản xuất, kinh doanh và Dịch vụ thủy sản;
2.4) Trạm Nghiên cứu cá nước lạnh Tây Nguyên, trụ sở tại xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. 
Mỗi Phòng/Trạm phải có ít nhất 5 người làm việc; Các Phòng/Trạm có cấp Trưởng và không quá 01 cấp Phó. Viên chức quản lý cấp Trưởng và cấp Phó các Phòng/Trạm do Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.
RIA3

Đối tác