PHÒNG BAN NGHIÊN CỨU

1. Phòng Sinh học thực nghiệm
Trưởng phòng: ThS. Phùng Bảy
Điện thoại: 0258 3542889
Email: p.shtn@ria3.vn

2. Phòng Nghiên cứu Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Trưởng phòng: TS. Thái Ngọc Chiến
Điện thoại: 0258 3830069
Fax: 0258 3830069
Email: p.nguonloi@ria3.vn

3. Phòng Công nghệ chế biến thủy sản
Trưởng phòng: TS. Mai Duy Minh
Điện thoại: 0258 3833710
Email: p.chebien@ria3.vn

4. Phòng Công nghệ sinh học và Vắc xin thủy sản
Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Thanh Thùy
Điện thoại:0258 3834393
Email: p.cnsh@ria3.vn
RIA3

Đối tác

 
>