Lượt truy cập:

1.717.248

Thời gian:

19/05/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

PHÒNG BAN NGHIÊN CỨU

1. Phòng Sinh học thực nghiệm
Trưởng phòng: ThS. Phùng Bảy
Điện thoại: 0258 3542889
Email: p.shtn@ria3.vn

2. Phòng Nghiên cứu Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Trưởng phòng: TS. Thái Ngọc Chiến
Điện thoại: 0258 3830069
Fax: 0258 3830069
Email: p.nguonloi@ria3.vn

3. Phòng Công nghệ chế biến thủy sản
Trưởng phòng: TS. Mai Duy Minh
Điện thoại: 0258 3833710
Email: p.chebien@ria3.vn

4. Phòng Công nghệ sinh học và Vắc xin thủy sản
Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Thanh Thùy
Điện thoại:0258 3834393
Email: p.cnsh@ria3.vn
RIA3

Đối tác

 
>