Lượt truy cập:

1.690.592

Thời gian:

25/04/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III NHIỆM KỲ 2023-2025

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHIỆM KỲ 2023-2025

(Theo kết quả bầu cử Hội đồng khoa học của Hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 2020-2022 ngày 7/4/2023)
STT
Họ và tên, học hàm, học vị
Chức vụ/Vị trí công tác
Chức danh trong Hội đồng
1
  TS. Võ Thế Dũng
 Nghiên cứu viên chính 
Chủ tịch
2
  TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
 Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường
 và Bệnh thủy sản miền Trung
Phó chủ tịch
3
  TS. Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn
 Trưởng phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế
 và Đào tạo
Thư ký
4
  PGS.TS. Võ Văn Nha
 Phó Viện trưởng
Ủy viên
5
  ThS. Phùng Bảy
 Trưởng phòng Sinh học thực nghiệm
Ủy viên
6
  TS. Nguyễn Đình Quang Duy
 Phó Giám đốc Trung tâm quốc gia  giống
 hải sản miền Trung
Ủy viên
7
  TS. Nguyễn Văn Hùng
 Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và
 phát triển nuôi biển Nha Trang
Ủy viên
8
  TS. Mai Duy Minh
 Trưởng phòng Công nghệ chế biến thủy sản
Ủy viên
9
  TS. Trương Quốc Thái
 Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát
 triển nuôi biển Nha Trang
Ủy viên
10
  TS. Nguyễn Thị Thanh Thùy
 Trưởng phòng Công nghệ sinh học và Vắc
 xin thủy sản
Ủy viên
11
  TS. Nguyễn Viết Thùy
 Giám đốc Trung tâm Quốc gia giống thủy
 sản nước ngọt miền Trung 
Ủy viên

Ghi chú: Xem quyết định kèm theo (Xem và tải về)

RIA3

Đối tác

 
>