Lượt truy cập:

1.717.177

Thời gian:

19/05/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

GIẢI PHÁP XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NƯỚC NUÔI TÔM NƯỚC LỢ SAU MƯA LŨ TỈNH BÌNH ĐỊNH, QUẢNG NGÃI

GIẢI PHÁP XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NƯỚC NUÔI TÔM NƯỚC LỢ SAU MƯA LŨ TỈNH BÌNH ĐỊNH, QUẢNG NGÃI  (tải file tại đây)
RIA3

Đối tác

 
>