Lượt truy cập:

1.717.336

Thời gian:

19/05/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

1. Phòng Tổ chức, Hành chính
Trưởng phòng: CN. Lê Thị Thu Hương
Điện thoại: 0258 3831138
Fax: 0258 3831846
Email: p.tchc@ria3.vn

2. Phòng Kế hoạch, Tài chính
Trưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Quỳnh Nhung
Điện thoại: 0258 3837043
Fax: 0258 3837043
Email: p.khtc@ria3.vn


3. Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo
Trưởng phòng: TS. Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn
Điện thoại: 0258 3543845
Email: p.khoahoc@ria3.vn 

4. Văn phòng đại diện tại Tây Nguyên
Trưởng Văn phòng đại diện: ThS. Phan Thị Lệ Anh
Điện thoại: 0262 3953889
Email: vpdd@ria3.vn 
RIA3

Đối tác

 
>