PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

1. Phòng Tổ chức, Hành chính
Trưởng phòng: CN. Lê Thị Thu Hương
Điện thoại: 0258 3831138
Fax: 0258 3831846
Email: p.tchc@ria3.vn

2. Phòng Kế hoạch, Tài chính
Trưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Quỳnh Nhung
Điện thoại: 0258 3837043
Fax: 0258 3837043
Email: p.khtc@ria3.vn


3. Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo
Trưởng phòng: TS. Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn
Điện thoại: 0258 3543845
Email: p.khoahoc@ria3.vn 

4. Văn phòng đại diện tại Tây Nguyên
Trưởng Văn phòng đại diện: ThS. Phan Thị Lệ Anh
Điện thoại: 0262 3953889
Email: vpdd@ria3.vn 
RIA3

Đối tác

 
>