Quy chế nội bộ và biểu mẫu

QUY CHẾ XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

09/02/2022 | 6:31:00

Quy chế xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, và người lao động của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III ban hành kèm theo quyết định số 70 ngày 17/1/2017. Chi tiết


Đối tác

 
>