Thông báo

CÔNG VĂN SỐ 885/BNN-KHCN NGÀY 15/02/2022 VỀ NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG...

26/02/2022 | 5:31:05

Công văn số 885/BNN-KHCN ngày 15/02/2022 về việc hướng dẫn xây dựng các dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2023. Chi tiết

CÔNG VĂN SỐ 241/TCTS-KHCN&HTQT VỀ VIỆC ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG TCVN, QCVN NĂM...

25/02/2022 | 4:48:00

Công văn số 241/TCTS-KHCN&HTQT về việc đề xuất xây dựng TCVN, QCVN năm 2023 ngày 23/2/2022 Chi tiết

THÔNG BÁO SỐ 73/TB-SKHCN NGÀY 20/1/2022 VỀ VIỆC ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHCN...

08/02/2022 | 4:36:09

Thông báo số 73/TB-SKHCN ngày 20/1/2022 về việc đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp Tỉnh Quảng Ngãi năm 2023... Chi tiết

CÔNG VĂN SỐ 544/BNN-KHCN NGÀY 20/1/2022 VỀ VIỆC ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN...

08/02/2022 | 4:10:00

Công văn số 544/BNN-KHCN ngày 20/1/2022 về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2023 của BỘ NN và PTNT... Chi tiết


Đối tác

 
>