Lượt truy cập:

1.717.336

Thời gian:

19/05/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

Trung tâm Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và Chuyển giao công nghệ thủy sản

Giám đốc: ThS. Hoàng Văn Duật
Địa chỉ: 33 Đặng Tất – Nha Trang
Điện thoại: 058 3543386
Fax: 058 3543387
Email: tt.tuvan@ria3.vn

Trung tâm Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và Chuyển giao công nghệ thủy sản trực thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản III là đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ công lập, có chức năng tư vấn, sản xuất, dịch vụ, kinh doanh, chuyển giao công nghệ và tham gia nghiên cứu ứng dụng lĩnh vực thủy sản.

Trung tâm Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và Chuyển giao công nghệ thủy sản (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Trung tâm đặt tại số 33 Đặng Tất, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Kinh phí hoạt động của Trung tâm được bố trí từ ngân sách Nhà nước, từ nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị, từ các nguồn đầu tư và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch tiếng Anh: Center for Aquaculture consultancy, production, and technology transfer, viết tắt là: RiAQUATECH.

Nhiệm vụ và quyền hạn
1) Xây dựng và trình Viện trưởng phương hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ thủy sản; các kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm các chương trình, dự án, đề tài thuộc nhiệm vụ được giao; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình, quy phạm, hướng dẫn kỹ thuật chuyên ngành được giao và tổ chức thực hiện sau khi được Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III (sau đây gọi tắt là Viện) phê duyệt;
2) Tư vấn, chuyển giao công nghệ; dịch vụ kỹ thuật, quy trình công nghệ liên quan đến nuôi trồng, chế biến, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tổ chức sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực được giao, phù hợp quy định của pháp luật. Cụ thể:
a) Khảo nghiệm, kiểm nghiệm giống, thức ăn, thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học dùng trong thủy sản theo phân công của Viện;
b) Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế kỹ thuật lĩnh vực thủy sản;
c) Đào tạo, tập huấn khoa học kỹ thuật, khuyến ngư;
d) Liên doanh, liên kết trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về nuôi trồng, chế biến, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
3) Định hướng và nghiên cứu ứng dụng tổng hợp về các tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ nuôi trồng, khai thác, bảo quản, chế biến, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản;
4) Xây dựng đề án vị trí việc làm, quản lý tổ chức bộ máy, viên chức và người lao động của Trung tâm theo phân cấp quản lý của Viện và theo quy định của pháp luật;
5) Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao đúng mục đích, hiệu quả và theo quy định của pháp luật, của Viện;
6) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Viện giao.

Cơ cấu tổ chức

1. Viên chức quản lý
Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc do Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.
Giám đốc điều hành toàn bộ hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và pháp luật về các hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng thuộc Trung tâm và ban hành sau khi có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Viện; xây dựng, trình Viện trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm; bố trí viên chức, lao động phù hợp với nhiệm vụ được giao và Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt.
Phó Giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách hoặc ủy quyền.
2. Các phòng nghiệp vụ, chuyên môn
2.1) Phòng Tổng hợp;
2.2) Phòng Tư vấn và Chuyển giao công nghệ thủy sản;
2.3) Phòng Kinh doanh, dịch vụ và Sản xuất.
Mỗi Phòng phải có ít nhất 5 người làm việc; Các Phòng có cấp Trưởng và không quá 01 cấp Phó. Viên chức quản lý cấp Trưởng và cấp Phó các Phòng do Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.
RIA3

Đối tác

 
>