Văn bản pháp quy

NGHỊ ĐỊNH SỐ 26/2019/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ...

08/02/2022 | 6:51:00

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản. Trong phụ lục có các biểu mẫu và danh mục các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm... Chi tiết

LUẬT THỦY SẢN

08/02/2022 | 6:36:42

Luật số 18/2017/QH14 của Quốc hội: Luật Thủy sản. Luật này ban hành ngày 21-11-2017, và có hiệu lực từ ngày 01-01-2019. Chi tiết

NGHỊ ĐỊNH 83/2018/NĐ-CP VỀ KHUYẾN NÔNG

08/02/2022 | 6:22:00

Chính phủ ban hành Nghị định 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông. Trong đó nêu rõ chính sách chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp thông qua hoạt động khuyến nông như: Chính sách bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo; chính sách thông... Chi tiết

Thông tư 07/2016/TT-BKHCN về Quy định quản lý chương trình Nông thôn...

07/02/2022 | 5:05:00

Thông tư Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025. Chi tiết

Thông Tư 01/2021/TT-BNNPTNT quy định về xây dựng Tiêu chuẩn; Xây dựng,...

17/01/2022 | 7:50:00

Thông tư 01/2021/TT-BNNPTNT Quy định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết

Thông tư số 04/2018/TT-BNNPTNT về việc quy định tiêu chí, trình tự,...

14/01/2022 | 2:07:00

Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp Chi tiết


Đối tác

 
>