HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III

TT

Họ và tên

Chức danh, học hàm, học vị

Chức danh trong HĐ

1

Võ Thế Dũng

Nghiên cứu viên chính, Tiến sĩ

Chủ tịch

2

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Nghiên cứu viên chính, Tiến sĩ

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn

Nghiên cứu viên chính, Tiến sĩ

Thành viên - Thư ký

4

Phùng Bảy

Nghiên cứu viên chính, Thạc sĩ

Thành viên

5

Nguyễn Đình Quang Duy

Nghiên cứu viên chính, Tiến sĩ

Thành viên

6

Nguyễn Hữu Hùng

Nghiên cứu viên, Tiến sĩ

Thành viên

7

Nguyễn Văn Hùng

Nghiên cứu viên chính, Tiến sĩ

Thành viên

8

Võ Văn Nha

Nghiên cứu viên cao cấp, PGS.Tiến sĩ

Thành viên

9

Mai Duy Minh

Nghiên cứu viên chính, Tiến sĩ

Thành viên

10 Trương Quốc Thái

Nghiên cứu viên chính, Tiến sĩ

Thành viên
11 Nguyễn Thị Thanh Thùy

Nghiên cứu viên chính, Tiến sĩ

Thành viên
RIA3

Đối tác

 
>