Nhân sự Phòng Công nghệ chế biến thủy sản

Họ tên: Mai Duy Minh
Vị trí công tác : Trưởng phòng
Di động: 0974652292

 

 
Họ tên: Trần Thị Bích Thủy
Vị trí công tác : Nghiên cứu viên
 
Họ tên: Vũ Thị Bích Duyên
Vị trí công tác : Nghiên cứu viên
 
Họ tên: Nguyễn Minh Hường
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
 
Họ tên: Mai Duy Hảo
Chức vụ: Kế toán viên trung cấp
 

Họ tên: Vũ Thị  Bích Duyên
Học vị: Kỹ sư Công nghệ thực phẩm
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
Di động: 0935735749
Email: vubichduyen@gmail.com

Nhân sự Phòng Công nghệ chế biến thủy sản
RIA3

Đối tác

 
>