Nhân sự Văn phòng đại diện tại Tây Nguyên

Nhân sự Văn phòng đại diện tại Tây Nguyên
Họ tên: Phan Thị Lệ Anh
Vị trí công tác: Trưởng phòng
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên nghành: Nuôi trồng thủy sản
DĐ:
E-mail: leanh@ria3.vn

Nhân sự Văn phòng đại diện tại Tây Nguyên
Họ tên: Dương Tuấn Phương
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên nghành: Nuôi trồng thủy sản
DĐ:
E-mail: duongphuong@ria3.vn 
RIA3

Đối tác

 
>