Lượt truy cập:

1.810.151

Thời gian:

15/07/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

Phòng Tổ chức, Hành chính

Chức năng và nhiệm vụ Phòng Tổ chức, Hành chính

28/02/2016 | 7:14:00

Có chức năng tổng hợp, điều phối các hoạt động theo chương trình, kế hoạch công tác của Lãnh đạo Viện. Quản lý, điều hành các hoạt động hành chính, văn thư, lưu trữ, tổ chức cán bộ, lao động. Chi tiết

Nhân sự phòng tổ chức, hành chính

15/03/2018 | 7:02:00

Thông tin cá nhân CBCNV Phòng tổ chức, hành chính Chi tiết


Đối tác

 
>