Tiến bộ kỹ thuật "Quy trình nuôi thương phẩm cá Chẽm Lates calcarifer (Bloch, 1790) trong ao sử dụng thức ăn công nghiệp"

Tiến bộ kỹ thuật "Quy trình nuôi thương phẩm cá Chẽm Lates calcarifer (Bloch, 1790) trong ao sử dụng thức ăn công nghiệp" được Ban hành kèm theo Quyết định số: 65/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 24/02/ 2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản)(Xem và tải về)
RIA3

Đối tác

 
>