Chức năng và nhiệm vụ Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo

1. Chức năng
Quản lý, triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, đào tạo, thông tin, tư vấn và dịch vụ của Viện.

Tên giao dịch tiếng Anh: Division of Science administration, International cooperation and Training. Viết tắt là DiSIT.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

 a) Chủ trì xây dựng, triển khai, báo cáo kết quả thực hiện các chiến lược, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm, các chương trình, dự án về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, xây dựng nhỏ sửa chữa lớn, xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, đăng ký sở hữu trí tuệ, hợp tác quốc tế, đào tạo, thông tin, tư vấn và dịch vụ của Viện.

b) Chủ trì xây dựng và trình Viện trưởng các quy chế, quy định, biểu mẫu phục vụ công tác quản lý khoa học, công nghệ và môi trường của Viện.

c) Chủ trì theo dõi, kiểm tra, đánh giá, tổ chức nghiệm thu, báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ/dự án về nghiên cứu khoa học, môi trường, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật; khảo nghiệm; xây dựng nhỏ, sửa chữa lớn; xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; đăng ký sở hữu trí tuệ; hợp tác quốc tế; đào tạo; thông tin; tư vấn và dịch vụ của Viện.

d) Quản lý và lưu trữ hồ sơ của các nhiệm vụ/dự án về nghiên cứu khoa học, môi trường, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật; khảo nghiệm; xây dựng nhỏ sửa chữa lớn, tăng cường trang thiết bị; xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; đăng ký sở hữu trí tuệ; hợp tác quốc tế; đào tạo; thông tin; tư vấn và dịch vụ của Viện.

e) Thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ; tham gia Hội đồng Sáng kiến của Viện.

f) Hướng dẫn đăng ký tiến bộ kỹ thuật, quyền sở hữu trí tuệ, giải pháp hữu ích về nghiên cứu khoa học của Viện; Xúc tiến hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các đơn vị trong nước; Xây dựng chương trình đón tiếp và làm việc với các đoàn quốc tế đến làm việc với Viện.

g) Quản lý, tổ chức các khóa tập huấn, các chương trình đào tạo về khoa học công nghệ và môi trường do Viện triển khai.

h) Quản lý, khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin của Viện bao gồm mạng nội bộ, máy chủ, trang Web, email và thư viện.

i) Chủ trì biên tập, phát hành các ấn phẩm, giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ của Viện; hỗ trợ công bố các kết quả nghiên cứu khoa học của Viện trên các tạp chí.

j) Tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, triển lãm, hội chợ.

k) Quản lý lao động, cơ sở vật chất của Phòng theo sự phân cấp của Viện.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.


Thông tin liên hệ:
Trưởng phòng: TS. Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn
Điện thoại: 0915838574
Email: p.khoahoc@ria3.vn
RIA3

Đối tác

 
>