Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo

Chức năng và nhiệm vụ Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo

30/03/2016 | 10:51:00

Có chức năng quản lý, triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, đào tạo, thông tin, tư vấn và dịch vụ của Viện. Chi tiết

Nhân sự Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo

30/03/2022 | 8:29:00

Thông tin cá nhân viên chức và lao động Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo. Chi tiết

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHOA HỌC, HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ ĐÀO TẠO

24/01/2022 | 10:03:00

Phân công nhiệm vụ của các cá nhân phòng khoa học, hợp tác quốc tế và đào tạo. Chi tiết


Đối tác

 
>