Nhân sự Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo

Nhân sự Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo
Họ tên: Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn
Vị trí công tác: Trưởng phòng
Học vị: Tiến sĩ
Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản
E-mail: thanhnhon@ria3.vn

Nhân sự Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo

Họ tên: Phan Đinh Phúc
Vị trí công tác: Phó Trưởng phòng
Học vị: Tiến sĩ
Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản
DĐ: 0789221969
E-mail: phucdph@gmail.vn; phucdphan@ria3.vn
Nhân sự Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo
Họ và tên: Võ Thị Dung
Vị trí công tác: Chuyên viên
Học vị: Thạc sỹ
Chuyên nghành: Nuôi trồng thủy sản
DĐ: 0903565787
E-mail: vothidung@ria3.vn
Nhân sự Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo
Họ và tên: Lê Phan Bảo Ngọc
Vị trí công tác: Chuyên viên hợp đồng
Học vị: Cử nhân
Chuyên nghành: Quản trị kinh doanh
DĐ: 0965933081
E-mail: baongoc@ria3.vn
 
RIA3

Đối tác

 
>