GÓP Ý DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA "GIỐNG CÁ NƯỚC MẶN, LỢ- YÊU CẦU KỸ THUẬT".

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III đăng 07 Bản dự thảo (cho 8 loài cá nước mặn, lợ); kèm theo là Thuyết minh dự thảo, Công văn xin ý kiến góp ý cho dự thảo và Biểu mẫu góp ý dự thảo để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu cho Dự thảo QCVN "Giống cá nước mặn, lợ - Yêu cầu kỹ thuật".

Ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy Sản III - Số 02 Đặng Tất, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa (bản cứng) và qua địa chỉ email phuongvn1023@gmail.com (bản mềm) trước ngày 31/5/2019.

Rất mong nhận được góp ý của quý cơ quan, tổ chức, cá nhân./.

1. Công văn xin ý kiến góp ý cho dự thảo: 

01.01-CongVanLayYKien

2. Biểu mẫu góp ý dự thảo: 

01.02-BieuMauGopYDuThao

3. 7 Bản dự thảo (cho 8 loài cá nước mặn,lợ):

02.DT-CaSongChamNau

03.DT-CaGio

04.DT-Cachimvayvang

05.DT- CaHongMy

06.DT-CaNhu

07.DT-CaDoiMuc

08.DT-CaSuDat

4. 07 Thuyết Minh dự thảo (cho 8 loài cá nước mặn,lợ):

02.TMDT-CaSongChamNau

03.TMDT-CaGio

04.TMDT-CaChimVayVang

05.TMDT-CaHongMy

06.TMDT-CaNhu

07.TMDT-CaDoiMuc

08.TMDT-CaSuDat

RIA3

Đối tác

 
>