Lượt truy cập:

1.793.198

Thời gian:

25/06/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

Luật

Luật bảo vệ môi trường 2020

31/03/2024 | 9:53:11

Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2020 Chi tiết

Luật viên chức 2019

30/03/2024 | 9:00:38

Luật số Viên chức số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 Chi tiết

NGHỊ ĐỊNH SỐ 26/2019/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ...

08/02/2022 | 6:51:00

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản. Trong phụ lục có các biểu mẫu và danh mục các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm... Chi tiết

LUẬT THỦY SẢN

08/02/2022 | 6:36:42

Luật số 18/2017/QH14 của Quốc hội: Luật Thủy sản. Luật này ban hành ngày 21-11-2017, và có hiệu lực từ ngày 01-01-2019. Chi tiết

Luật chuyển giao công nghệ

30/03/2024 | 8:48:00

Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2017. Chi tiết

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009

30/03/2024 | 8:43:00

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 Chi tiết


Đối tác

 
>